Thứ tư, 14/10/2015
Quy định các loại hồ sơ - sổ sách chuyên môn đối với các trường THCS-THPT
Chủ nhật, 18 Tháng 8 2013 18:21

Tiếp theo công văn số 820/ SGD&ĐT – GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng ngày 19 tháng 8 năm 2010 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2010 – 2011; Căn cứ Điều lệ trường Trung học phổ thông, để thuận tiện cho công tác quản lý đối với các trường trung học phổ thông; nay Sở Giáo dục và Đào tạo quy định thống nhất các loại hồ sơ - sổ sách chuyên môn tối thiểu và có tính nguyên tắc bắt buộc phải có đối với Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn và Giáo viên đứng lớp trong các trường  THCS, THPT kể từ năm học 2010 – 2011  như sau:

A. CÁC LOẠI HỒ SƠ - SỔ SÁCH:

I. HỒ SƠ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Quản lý chung :

1.1 Những quy định theo Điều lệ trường Trung học phổ thông:

-        Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản công văn.

-        Sổ gọi tên - ghi điểm.

-        Sổ ghi đầu bài.

-        Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của hội đồng trường.

-        Sổ theo dõi phổ cập giáo dục.

-        Hồ sơ thi đua của nhà trường.

-        Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên.

-        Hồ sơ quản lý thiết bị dạy học và thực hành - thí nghiệm.

1.2 Những quy định thêm  của Sở Giáo dục và Đào tạo:

-        Kế hoạch chuyên môn.

-        Hồ sơ theo dõi chuyên môn: (Bảng phân công công tác giáo viên, theo dõi việc thực hiện chương trình, dạy bù, dạy thay, dạy phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, theo dõi kết quả hội giảng, thao giảng, sổ dự giờ, hồ sơ thanh tra, đánh giá - xếp loại giáo viên, cán bộ quản lý…).

2. Quản lý học sinh:

2.1 Những quy định theo Điều lệ trường Ttrung học phổ thông:

-        Sổ đăng bộ.

-        Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến

-        Học bạ học sinh

-        Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học sinh.

-        Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

-        Hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh.

2.2 Những quy định thêm  của Sở Giáo dục:

-        Hồ sơ học sinh lên lớp, thi lại và ở lại lớp hàng năm.

-        Hồ sơ tuyển sinh.

-        Hồ sơ tốt nghiệp

II. HỒ SƠ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN CỦA TỔ TRƯỞNG:

1. Sổ công tác tổ :  - Kế hoạch họat động của tổ, trong đó nêu đủ các chỉ tiêu, định mức: dự giờ, làm đồ dùng dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh, viết sáng kiến - kinh nghiệm, giải pháp hữu ích, hội giảng, báo cáo chuyên đề, tổ chức ngoại khoá, kế hoạch giảng dạy của từng khối lớp.

- Phân công công tác trong tổ.

- Theo dõi thực hiện  chương trình, phân công dạy bù, dạy thay…

2. Sổ ghi  các biên bản họp tổ.

3. Hồ sơ lưu các văn bản quản lý – chỉ đạo chuyên môn liên quan, phân phối chương trình.

4. Sổ theo dõi kết quả học tập bộ môn của học sinh.

5. Các đề kiểm tra, đáp án môn học các khối lớp.

III. HỒ SƠ SỔ SÁCH  CỦA GIÁO VIÊN :

1. Những quy định theo Điều lệ trường Trung học phổ thông:

- Giáo án.

- Kế hoạch cá nhân.

- Sổ dự giờ.

- Sổ chủ nhiệm (nếu được  phân công).

2. Những quy định thêm  của Sở Giáo dục:

- Sổ điểm cá nhân.

- Phân phối chương trình bộ môn, tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức và kỹ năng bộ môn.

- Sổ hội họp.

Xem tiếp tại file đính kèm dưới đây