Thứ tư, 16/04/2014
KẾ HOẠCH ÔN TẬP – THI LẠI NĂM HỌC 2012 - 2013
Thứ ba, 11 Tháng 6 2013 04:54

SỞ GD – ĐT  LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập   -   Tự do   -   Hạnh phúc

 

Số:   95 /KH - HHT

Đức Trọng, ngày  06 tháng  6   năm 2013

 

KẾ HOẠCH ÔN TẬP – THI LẠI

NĂM HỌC 2012 – 2013

Thực hiện công văn số 695/SGD&ĐT-VP ngày 17.5.2013 của Sở GD-ĐT Lâm Đồng V/v “Hướng dẫn tổ chức hoạt động hè 2013 và chuẩn bị các điều kiện năm học 2013 - 2014”. Trường THPT Hoàng Hoa Thám xây dựng kế hoạch ôn tập, thi lại năm học 2012 – 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Hướng dẫn, ôn tập và tổ chức thi lại cho những học sinh có kết quả học lực yếu, hạnh kiểm từ trung bình trở lên. Phân công lao động thử thách, theo dõi đánh giá kết quả rèn luyện với những học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu, học lực từ trung bình trở trong năm học 2012 - 2013.

2. Yêu cầu:

- Giáo viên được phân công tiến hành ôn tập cho học sinh theo thời khóa biểu và kế hoạch mở lớp của nhà trường. Với những môn có có số đăng ký thi lại ít, học sinh tự ôn tập và tham gia thi lại theo lịch thi của trường.

- Nội dung kiến thức tương tự như cấu trúc đề cương ôn tập trong học kỳ II

- Công tác ra đề thi – in sao đề thi, coi thi, và chấm thi phải được thực hiện nghiêm túc, bảo mật, đúng qui chế.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Các lớp ôn tập:

- Khối lớp 10, nhà trường mở lớp ôn tập các môn: Toán(29 HS), Văn (21 HS), và Tiếng Anh(35 HS).

- Khối lớp 11 gồm các lớp:  Toán (13 HS) và Văn (10 HS).

2. Thời gian ôn tập: Buổi sáng từ 7h15’. Nghỉ giữa các tiết là 5 phút

* Đợt 1: Từ 10.6 – 17.6.2013.

* Đợt 2: Từ 15.7 – 23.7.2013

THỜI KHÓA BIỂU

+ Khối 10:

Thứ

Tiết

Hai

Sáu

1

TOÁN

VĂN

TOÁN

2

TOÁN

ANH

TOÁN

3

ANH

TOÁN

VĂN

4

ANH

TOÁN

VĂN

+ Khối 11:

Thứ

Tiết

Hai

Sáu

1

TOÁN

VĂN

VĂN

2

TOÁN

TOÁN

VĂN

3

VĂN

TOÁN

TOÁN

4

VĂN

TOÁN

TOÁN

3. Phân công giáo viên dạy:

Khối

Môn

10

11

GHI CHÚ

TOÁN

CÔ HUYỀN

CÔ LOAN


VĂN

CÔ NGUYỆT

CÔ CHI


ANH

CÔ HOÀI


 

4. Tổ chức thi lại: Lịch thi lại sẽ thông báo cho học sinh trước 20.7.2013.

Trên đây là kế hoạch ôn tập, thi lại năm học 2012 – 2013, yêu cầu các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Thông báo HS, GV;

- BGH (chỉ đạo);

- Lưu VP.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Võ Hùng Phi